info

Ukoliko ste naš korisnik usluga ili ćete to tek postati, ovime se u potpunosti slažete i prihvaćate sve navedene stavke naših politika.

Tekst se odnosi na korištenje usluge smještaja internet stranica (web hosting) i objava na njima.

AUTORSKA PRAVA tvrtke Sokol info j.d.o.o. (u daljnjem tekstu “Sokoli”)

Sadržaj na web stranicama www.sokoli.hr kao i Uvjeti korištenja web hostinga su u vlasništvu tvrtke Sokoli. Isti je strogo zabranjeno kopirati, distribuirati trećim strankama i sl. bez izričite dozvole tvrtke Sokoli,

UVJETI KORIŠTENJA WEB HOSTINGA

Tvrtka Sokoli zadržava pravo otkazivanja usluga korisniku u slučaju procjene ili utvrđene namjere ako korisnik svojim postupcima ugrožava sigurnost servera, odnosno ne pridržava se u skladu s utvrđenim POLITIKAMA tvrtke Sokoli.

Sadržaj Vaših web stranica ne smije:
– sadržavati elemente mržnje, nasilja ili rasne netrpeljivosti
– zagovarati i promicati web stranice koje sadržavaju Hacking/cracking” programe, skripte i slične sadržaje

Strogo je zabranjeno:
– SPAM tj. mass mailing i sl.
– neovlaštena distribucija programa, mp3 datoteka, filmova, igrica, i sl.
– objavljivanje bilo kakvog sadržaja vezanog uz promociju ili poticanja na korištenje raznih opojnih droga i sličnih nedozvoljenih sredstava čija je upotreba zabranjena zakonom
– objavljivati pornografiju bilo kakvog sadržaja
– bilo kakva distribucija i objavljivanje snimaka i sadržaja za koje niste ovlašteni distributer ili vlasnik
– povreda privatnog vlasništva i sl.
– korištenje IRC aplikacija i sl.
– neovlašteno korištenje IP adresa naših servera putem anonimnih skripti i sl.
– postavljanje linkova na hacker-ske, mp3, porno i slične nelegalne web stranice te promocija istih na Vašoj domeni

U slučaju kršenja Uvjeta korištenja web hostinga tj. objavljivanja gore navedenih sadržaja, bit ćemo primorani ODMAH otkazati sve naše usluge kao i usluge WEB HOSTINGA! Backup web hostinga nije moguće zaprimiti ukoliko ste prekršili naše Uvjeta korištenja web hostinga.

SADRŽAJ NA WEB STRANICAMA

ZA SADRŽAJ KOJI OBJAVLJUJETE NA SVOJOJ DOMENI I WEB PROSTORU ODGOVORNI STE ISKLJUČIVO VI!

Sve usluge zakupljene od tvrtke Sokoli smiju se koristiti samo za legalne svrhe. Korisnik web prostora i domene je jedini odgovoran za kompletan sadržaj koji se nalazi i objavljuje u njegovom web prostoru te za bilo koju nastalu štetu koja može nastati njegovim korištenjem, objavljivanjem ili prikazivanjem na internetu kroz web prostor i domenu.

Korisnik usluga slaže se da će nadoknaditi novčano bilo koju nastalu štetu te da će braniti i smatrati tvrtku Sokoli u potpunosti nedužnu ukoliko je u tijeku pravni spor ili tužba pokrenuta od treće strane prema samom korisniku usluga, spornom sadržaju, prikazivanju istog te korištenju spornih usluga.

Svaki korisnik je svjestan da ima potpuno samostalni uvid u pripadajući web prostor te da ima doslovno sva potrebna administrativna prava za uvid u cjelovit korisnički web prostor, RAW logove, statistike, mysql baze i pripadajuće tabele, mail adrese, aplikacije foruma, portala i sl. bez ikakve naše pomoći i intervencije. Korisnik je dužan omogućiti cjeloviti uvid u svoj web prostor ukoliko je to potrebno u pravnom sporu, pravnog gonjenja ili istrage koja se vodi protiv samog korisnika.
Tvrtka Sokoli nema osnove za predaju i davanje na uvid pristupnih podataka trećoj strani jer sam korisnik ima potpuna administrativna prava za rad sa svojom domenom i kompletnom administracijom svog web prostora.

Tvrtka Sokoli nije dužna nadgledati i kontrolirati sadržaj koji sam korisnik objavljuje na svojoj domeni i web prostoru. Vi kao korisnik ste u potpunosti odgovorni za sve što se objavljuje, pohranjuje i distribuira kroz Vašu internet domenu i web prostor.

Zakupom web prostora i internet domene tj. usluga tvrtke Sokoli, računalni obrt, vl. Tomislav Sokol podrazumijeva se da ćete se kao korisnik usluga pridržavati u skladu sa svim navedenim pravilima i uvjetima korištenja te da u potpunosti preuzimate odgovornost pri korištenju zakupljenih usluga.

ADMINISTRACIJA KORISNIČKOG RAČUNA

Zakupom usluga tvrtke Sokoli podrazumijeva se da je klijent/kupac jedni i u potpunosti odgovoran administrator svoje domene, web prostora i sl. Zahtijevi za novom lozinkom, backup-om, brisanjem, podrškom i sl. također ima jedino pravo administrativni mail klijenta/kupaca sa kojeg je i prvotno zakupljena neka od usluga tvrtke Sokoli.
Ukoliko administrator tj. klijent/kupac želi ovlastiti treću osobu za rad sa zakupljenim uslugama potrebno nam je poslati službeni zahtijev na mail info@sokoli.hr sa molbom autorizacije i ovlaštenja treće osobe/maila. Odgovornost i eventualne sporove oko vlasništva usluga, domene, autorskih prava na dizajn i sl. dužan je riješiti sam vlasnik administrator/i tj. klijent/kupac.

REGISTRACIJA I PRODUŽENJE ZAKUPA DOMENE

Tvrtka Sokoli ne može snositi odgovornost za eventualni gubitak domene ukoliko klijent-kupac ne želi ili ne produži na vrijeme svoju domenu.

Tvrtka Sokoli ne može snositi odgovornostukoliko je trenutno slobodna domena zakupljena od treće strane!

BRISANJE KORISNIČKOG RAČUNA I SUSPENZIJA

Ukoliko korisnik ne produži odnosno ne izvrši uplatu za korištene usluge tvrtke Sokoli iste smo obvezni ukinuti ili suspendirati.
Za sve pobrisane i suspendirane korisničke račune tvrtka Sokoli nije obvezna čuvati sigurnosne kopije podataka odnosno backup.

Internet domene koje nemaju postavljene DNS-ove na naše servere možemo odmah izbrisati web prostor sa servera. Brisanje web prostora za domenu radimo isključivo radi sigurnosti korisnika i nesmetanog rada domene na novom serveru. Također ukoliko je domena u isteku više od 15 dana možemo izbrisati web prostor neaktivne domene na serveru.

PARTNERI (DALJNJA PREPRODAJA HOSTINGA)

Svi navedeni Uvjeti korištenja web hostinga se odnose i na klijente registrirane putem naših partnera (resellera). Neplaćanje produženja glavnog reselling korisničkog računa podrazumjeva i suspenziju svih web prostora u reselling web prostoru.

POVRAT UPLAĆENIH SREDSTAVA

Tvrtka Sokoli nije u mogućnosti vratiti uplaćena sredstva za osobne corporate servere, SSL certifikati, e-trgovine, web hosting i kupljenu domenu jer je ista kupljena od treće strane, zatim nismo obvezni vratiti uplaćena sredstva ukoliko su narušene naše politike (Uvjeti korištenja web hostinga).

Zahtjeve za povrat novca tvrtka Sokoli ima potpuno pravo odbiti.

CORPORATE HOSTING SERVERI

Svi navedeni Uvjeti korištenja web hostinga odnose se i na klijente koji koriste osobne servere. Uslugu corporate servera potrebno je produžiti minimalno 7dana prije isteka najma. Nakon isteka najma, ukoliko usluga nije produžena, server će biti otkazan. 24h prije isteka najma pokrećemo proceduru za ukidanje servera. Backup nakon otkazivanja servera nismo u mogućnosti dostaviti.

NAKNADA ŠTETE, SUDSKIH SPOROVA

Korisnik se obvezuje da će novčano platiti štetu za svaki nastali trošak i to: poštarinu, zakonsku, odvjetničku pristojbu, troškove nastale slanjem pošte i sl. uvećane za PDV.
Korisnik se obvezuje da je jedini odgovoran za sadržaj koji objavljuje, prikazuje, distribuira kroz svoju domenu i web prostor.
Korisnik se obvezuje da je odgovoran za svaku proizašlu štetu koja može nastati njegovim neodgovornim korištenjem usluga tvrtke Sokoli
Korisnik se obvezuje da tvrtka Sokoli nije odgovorna za sadržaj koji objavljuje, prikazuje, distribuira kroz svoju domenu, web prostor, server i sl..
Korisnik se obvezuje da tvrtka Sokoli ne može biti odgovorna ukoliko su serveri i online servisi nedostupni radi elementarnih nepogoda, programskih, hardverskih kvarova, hackerskih napada, nedostupnosti internet mreže i sl. te iz toga nismo u mogućnosti izvršiti povrat novca za prethodno uplaćene usluge.

KORISNIK JE DUŽAN SAMOSTALNO SE INFORMIRATI O SVIM UPUTAMA ZA KORIŠTENJE ONLINE SERVISA I POLITIKAMA TVRTKE Sokoli.

Tvrtka Sokoli zadržava pravo izmjene sadržaja bez prethodne najave.

Dokument je izdan elektronskim putem, te je važeći bez pečata i potpisa.